1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý sản phẩm
  4. Chỉnh sửa sản phẩm

Chỉnh sửa sản phẩm

Để thực hiện chỉnh sửa sản phẩm thì bạn chọn vào giao diện sản phẩm tại Menu bên trái

Phần giao diện quản lý sản phẩm
Phần giao diện quản lý sản phẩm

Tiếp theo kích chọn và bài viết muốn chỉnh sửa hoặc là nút chỉnh sửa như hình bên dưới

Chỉnh sửa sản phẩm
Chỉnh sửa sản phẩm

Chỉnh sửa lại các mục nội dung đã nhập. Nếu chưa hiểu phần giao diện có thể xem lại phần thêm mới sản phẩm

How can we help?